Facebook
Nasza cena Akumulator Jenox Gold 12V 63Ah 630A P+ [wym. 242x175x175] [063622] Zobacz większe

Akumulator Jenox Gold 12V 63Ah 630A P+ [wym. 242x175x175] [063622]

JENOX

063622

248 zł

-30%

354 zł

Jenox Gold to nowoczesny akumulator, w którym elektrody pozytywne i negatywne są wykonane w oparciu o stopy wapniowe. Zaprojektowany, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników – właścicieli pojazdów samochodowych wysokiej klasy. Bardzo duży prąd rozruchowy, dobre przyjmowanie ładunku, zwiększona pojemność, pozwala sprostać zapotrzebowaniu na energię dla pojazdów wyposażonych w bardzo dużą liczbę odbiorników.
Zminimalizowane zużycie wody uczyniło akumulator całkowicie bezobsługowym co pozwoliło na zastosowanie wieczka o wyjątkowej konstrukcji, zapobiegającej wyciekowi elektrolitu, zabezpieczającej przed zapłonem z zewnętrznego źródła ognia oraz wyposażonego we wskaźnik naładowania (magic eye).

Cechy:

• bezobsługowy
• technologia Calcium-Calcium
• minimalne samowyładowanie
• bardzo niskie zużycie wody
• optymalna geometria kratki
• większa rezerwa pojemności
• zwiększona moc rozruchowa
• wydłużony czas użytkowania
• wieczko z systemem labiryntowym zapobiegającym wyciekowi elektrolitu i z wkładkami przeciwwybuchowymi
• magic eye

  Napięcie 12V
  Pojemność 63Ah
  Prąd rozruchowy 630A
  Polaryzacja ETN0
  Bieguny 1
  Wymiary 242x175x175

  1. Jenox Akumulatory Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży (KRS 0000127858), zwana dalej „Gwarantem”, zapewnia, że wyprodukowane przez nią akumulatory są dobrej jakości.
  2. Okres gwarancji wynosi:

  • 24 miesiące – dla akumulatorów osobowych i ciężarowych SHD
  • 18 miesięcy – dla akumulatorów ciężarowych (od 110Ah) oraz 6V

  Okres gwarancji biegnie od dnia zakupu akumulatora przez posiadacza karty gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Gwarancją nie są objęte lub powodują jej utratę:

  • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją, instalacją i przechowywaniem oraz wywołane nimi wady
  • samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodna z instrukcją użytkowania instalacja akumulatora w pojeździe
  • nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji użytkowania przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji i przechowywaniu akumulatora
  • niezgodne z instrukcja użytkowania: gęstość, poziom i czystość elektrolitu oraz parametry ładowania
  • zasiarczenie ogniw akumulatora
  • uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawna instalacja elektryczną w pojeździe:
  • spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej 13.9V (dla instalacji 12V)
  • spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania powyżej 14.5V (dla instalacji 12V)
   przyczyny spłynięcia mas czynnych:
   • eksploatacja akumulatora przy niskim poziomie naładowania
   • zamarznięcie elektrolitu na skutek rozładowania
   • przeciążenie akumulatora
   • eksploatacja akumulatora nieprzymocowanego do karoserii pojazdu
  • głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V)
  • zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchowym niezgodnym z zaleceniami producenta pojazdu
  • niesprawność spowodowana tylko stanem nienaładowania
  • zastosowanie w akumulatorze środków aktywujących

  4. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest dostarczenie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi Akumulatorów (ASOA – wykaz stacji ASOA dostępny jest na stronie www.jenox.com.pl lub telefonicznie w Dziale Handlowych Gwaranta (67) 28-23-062), nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady:

  • ważnej karty gwarancyjnej
  • dowodu zakupu akumulatora, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon)
  • reklamowanego akumulatora
  • pisemnej reklamacji

  5. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli zawiera: datę sprzedaży, typ i kos akumulatora, pieczątkę i podpis sprzedawcy i jest kompletna oraz nie zawiera skreśleń, poprawek, przeróbek, itp.
  6. Gwarant zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych, termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni od chwili złożenia reklamacji nie zostanie ona rozpatrzona, Gwarant zapewnia wymianę akumulatora na nowy.
  7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant nie zwraca pieniędzy, lecz wymienia akumulator na nowy.
  8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast akumulatora wadliwego akumulator wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia akumulatora wolnego od wad.
  9. Koszt dostarczenia i odbioru akumulatora do punktu i z punktu ASOA ponosi reklamujący.
  10. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje akumulatorów zastępczych.
  11.Gwarancja na sprzedany akumulator nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  12. W zakresie nieuregulowanym szczegółowo w gwarancji w stosunku do konsumentów stosuje przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), natomiast w stosunku do nie konsumentów przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).