Facebook

Warunki Gwarancji

AQU

Okres gwarancji na wady fabryczne akumulatorów wynosi 12 miesiący. Gwarancja obejmuje jedynie akumulatory zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bosch, Jenox

Okres gwarancji na wady fabryczne akumulatorów wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje jedynie akumulatory zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centra

Okres gwarancji (od daty sprzedaży) wynosi:
- 36 miesięcy * - dla akumulatorów gamy FUTURA do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe;
- 24 miesiące* – dla akumulatorów gamy PLUS, STANDARD do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe;
- 24 miesięcy – dla akumulatorów HAVY DUTY EXTRA, SUPER HEAVY DUTY (12V) do samochodów ciężarowych.
- 18 miesięcy - dla akumulatorów STANDARD, HEAVY DUTY (12V) do samochodów ciężarowych
- 18 miesięcy - dla akumulatorów AGRI, AGRI PLUS (6V) do maszyn i pojazdów rolniczych;

* Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

EXIDE

Okres gwarancji (od daty sprzedaży) wynosi:
- 24 miesiące * - dla akumulatorów marki EXIDE do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe.
- 12 miesięcy - dla akumulatorów motocyklowych marki EXIDE BIKE.

* Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwarancyjny wynosi 18 miesięcy.

DYNAVOLT

1. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia zakupu przez użytkownika końcowego, ale nie dłużej niż 14 miesięcy od daty sprzedaży akumulatora do sieci dealerskiej gwaranta.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora zgodnie z przeznaczeniem w pojazdach (quady, motocykle lub skutery) i zaleceniami instrukcji obsługi.

3. Gwarancja jest ważna po okazaniu przez klienta reklamowanego akumulatora, ważnego dowodu zakupu (paragonu bądź faktury) oraz czytelnej karty gwarancyjnej.

4. Klient po zauważeniu wady ma obowiązek zaprzestać eksploatacji wyrobu i w terminie 30 dni zareklamować akumulator w miejscu jego nabycia lub dostarczyć do siedziby gwaranta.

5. Gwarant odsyła wyrób na koszt klienta, jeśli nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja sztuki bądź nie zostały dotrzymane inne warunki gwarancji.

6. Gwarancja rozpatrzona pozytywnie skutkować będzie wg decyzji gwaranta naprawą produktu lub wymianą na nowy, a w przypadku niemożności spełnienia tych świadczeń dokonany zostanie zwrot gotówki.

7. Gwarant zobowiązuje się do wykonania świadczeń, o których mowa w punkcie 5, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu oraz dokumentów wymienionych w punkcie 2.

8. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu do gwaranta ponosi kupujący. Koszt odesłania wyrobu do kupującego ponosi:
a) – gwarant – w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną,
b) – kupujący – w przypadku niezasadności złożonej reklamacji.

9. Gwarancją nie są objęte:
a) Wszystkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, konserwacją i
przechowywaniem akumulatora, np. zasiarczenie, zamarznięcie elektrolitu w rozładowanym akumulatorze, uszkodzenie spowodowane niesprawną instalacją elektryczną pojazdu, nieprawidłowy montaż w pojeździe.
b) Nienaładowanie akumulatora wynikające z wadliwie działającej instalacji w pojeździe.

10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
11. Klient wyraża zgodę na otwarcie akumulatora, nawet jeśli będzie to skutkować jego trwałym uszkodzeniem, jeżeli jest to niezbędne do określenia przyczyny usterki

Tiger

GWARANCJA OBEJMUJE

1. Gwarancja obejmuje wadliwe wykonanie i materiały.

2. Maksymalny czas ładowania akumulatora w temperaturze +20*C z uwzględnieniem okresowego doładowania wynosi 12 m-cy od daty dostawy.

3. Przy spełnieniu w/w warunków, okres gwarancji na użytkowanie akumulatora wynosi 24 m-ce od daty sprzedaży, ale nie dłużej niż 28 m-cy od daty uruchomienia wybitej na biegunie akumulatora.

4. W przypadku wystąpienia wady należy dostarczyć niesprawny akumulator bezpośrednio do dystrybutora lub placówki handlowej, w której akumulator został nabyty. Akumulator należy dostarczyć z elektrolitem w stanie naładowanym. Brak elektrolitu lub zamarznięcie w niskich temperaturach powoduje unieważnienie gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Uszkodzeń mechanicznych: obudowy, biegunów oraz przypadków deformacji termicznej.

2. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

3. Uszkodzeń wynikłych z winy niesprawnego układu elektrycznego pojazdu (napięcie ładowania akumulatora powinno być w zakresie 13.9V-14.6V. Przekroczenie tej wartości powoduje opad masy czynnej z płyt akumulatorowych – brunatne zabarwienie elektrolitu).

4. Uszkodzeń wynikłych ze stosowania preparatów dodawanych do elektrolitu lub uszkodzeń powstałych w wyniku uzupełniania akumulatora elektrolitem zamiast wodą destylowaną.

5. Naturalnego zużycia płyt akumulatorowych – brunatne zabarwienie elektrolitu.

6. Rozładowania akumulatora lub zasiarczenie ogniw akumulatorowych powstałego w wyniku długotrwałej eksploatacji w stanie niedoładowania. Koszt doładowania lub ładowania odsiarczającego ponosi nabywca.

Yuasa

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu akumulatora.

W przypadku wykrycia wady lub niewłaściwej pracy akumulatora, należy ten fakt zgłosić u sprzedawcy przedkładając prawidłowo wypełnioną gwarancję i reklamowany akumulator.

Gwarancja traci moc w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zasiarczenia ogniw wynikającego z niesprawnej instalacji elektrycznej motocykla, niewłaściwego przechowywania lub niewłaściwego zamontowania akumulatora w pojeździe, głębokie rozładowanie poniżej 9V. Wszelkie przeróbki lub naprawy wykonywane przez niepowołane do tego osoby, powodują również utratę praw wynikających z gwarancji.

W przypadkach nie unormowanych w niniejszej gwarancji, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 577-581) oraz inne przepisy szczególne.

VARTA

1. Gwarancja obejmuje:

a) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów SILVER dynamic, BLUE dynamic, BLACK dynamic przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.

b) Okres 12 miesięcy dla akumulatorów bezobsługowych SILVER dynamic, BLUE dynamic, BLACK dynamic, VARTA Standard, akumulatorów do samochodów ciężarowych typu Pro Motive oraz na akumulatory przeznaczone do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów użytkowanych w celach zarobkowych, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatorów (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.

c) Gwarancja na sprzedane akumulatory nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

d) Gwarancja obejmuje akumulatory zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:

a) akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowanie wynikające z niewłaściwej eksploatacji,

b) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,

c) samowolne naprawy i przeróbki,

d) zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,

e) niezgodne z instrukcja zamontowanie akumulatora w pojeździe,

f) uszkodzenie akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,

g) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V),

h) „wygotowanie” akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14.8V),

i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej,

k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta

Jenox

1. Jenox Akumulatory Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży (KRS 0000127858), zwana dalej „Gwarantem”, zapewnia, że wyprodukowane przez nią akumulatory są dobrej jakości. 2. Okres gwarancji wynosi:

24 miesiące – dla akumulatorów osobowych i ciężarowych SHD
18 miesięcy – dla akumulatorów ciężarowych (od 110Ah) oraz 6V

Okres gwarancji biegnie od dnia zakupu akumulatora przez posiadacza karty gwarancyjnej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancją nie są objęte lub powodują jej utratę:
a) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora spowodowane niewłaściwą eksploatacją, instalacją i przechowywaniem oraz wywołane nimi wady
b) samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodna z instrukcją użytkowania instalacja akumulatora w pojeździe
c) nieprzestrzeganie zasad określonych w instrukcji użytkowania przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji i przechowywaniu akumulatora
d) niezgodne z instrukcja użytkowania: gęstość, poziom i czystość elektrolitu oraz parametry ładowania
e) zasiarczenie ogniw akumulatora
f) uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawna instalacja elektryczną w pojeździe:

spływ mas czynnych spowodowany napięciem ładowania poniżej 13.9V (dla instalacji 12V)
spływ mas czynnych spowodowany napieciem ładowania powyżej 14.5V (dla instalacji 12V)

Przyczyny spłynięcia mas czynnych:
- eksploatacja akumulatora przy niskim poziomie naładowania
- zamarznięcie elektrolitu na skutek rozładowania
- przeciążenie akumulatora
- eksploatacja akumulatora nieprzymocowanego do karoserii pojazdu

g) głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V)
h) zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchowym niezgodnym z zaleceniami producenta pojazdu
i) niesprawność spowodowana tylko stanem nienaładowania
j) zastosowanie w akumulatorze środków aktywujących

4. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest dostarczenie do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi Akumulatorów (ASOA – wykaz stacji ASOA dostępny jest na stronie http://www.jenox.com.pl lub telefonicznie w Dziale Handlowych Gwaranta (67) 28-23-062), nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia się wady:

- ważnej karty gwarancyjnej
- dowodu zakupu akumulatora, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon)
- reklamowanego akumulatora
- pisemnej reklamacji

5. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli zawiera: datę sprzedaży, typ i kos akumulatora, pieczątkę i podpis sprzedawcy i jest kompletna oraz nie zawiera skresleń, poprawek, przeróbek, itp.

6. Gwarant zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych, termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni od chwili złozenia reklamacji nie zostanie ona rozpatrzona, Gwarant zapewnia wymianę akumulatora na nowy.

7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Gwarant nie zwraca pieniędzy, lecz wymienia akumulator na nowy.

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast akumualtora wadliwego akumulator wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia akumulatora wolnego od wad.

9. Koszt dostarczenia i odbioru akumulatora do punktu i z punktu ASOA ponosi reklamujący.

10. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje akumulatorów zastępczych.

11.Gwarancja na sprzedany akumulator nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawisza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

12. W zakresie nieuregulowanym szczegółowow w gwarancji w stosunku do konsumentów stosuje przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), natomiast w stosunku do niekonsumentów przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

YUASA

1. Gwarancja obejmuje

a) Okres 36 miesięcy dla akumulatorów YUASA ELITE, YUASA AGM.
b) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów YUASA PROFESSIONAL przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
c) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów serii CARGO oraz CARGO SHD.
d) Okres 12 miesięcy dla akumulatorów YUASA serii: AGM, ELITE, PROFESSIONAL, CARGO, CARGO SHD przeznaczone do taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów użytkowanych w celach zarobkowych, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatorów (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
e) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
f) Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę.

a) Akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowania wynikający z niewłaściwej eksploatacji.
b) Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady.
c) Samowolne naprawy i przeróbki.
d) Zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora.
e) Niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe.
f) Uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu.
g) Głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V)
h) „wygotowanie” akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14,8V)
i) Zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane niewłaściwą eksploatacją.
j) Zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej.
k) Zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta.

3. Pojawienie się usterki w akumulatorze.

O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży, zapewniającego najszybsze rozpatrzenie reklamacji, z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora na swój koszt, bez względu na miejsce ujawnienia się wady. Po stwierdzeniu zasadności zapewnia się wymianę akumulatora na nowy lub zwrot gotówki.

VARTA

1. Gwarancja obejmuje

a) Okres 24 miesięcy dla akumulatorów SILVER dynamic, BLUE dynamic, BLACK dynamic przeznaczonych do samochodów osobowych, licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
b) Okres 12 miesięcy dla akumulatorów bezobsługowych SILVER dynamic, BLUE dynamic, BLACK dynamic, VARTA Standard, akumulatorów do samochodów ciężarowych typu Pro Motive oraz na akumulatory przeznaczone do motocykli, taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, samochodów dostawczych, ciężarowych oraz do wszystkich innych pojazdów użytkowanych w celach zarobkowych, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatorów (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora przez bezpośredniego użytkownika pojazdu.
c) Gwarancja na sprzedane akumulatory nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
d) Gwarancja obejmuje akumulatory zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę.

a) Akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowanie wynikające z niewłaściwej eksploatacji.
b) Wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady.
c) Samowolne naprawy i przeróbki.
d) Zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora.
e) Niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe.
f) Uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu.
g) Głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V)
h) „wygotowanie” akumulatora (napięcie ładowania powyżej 14,8V)
i) Zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu lub spowodowane niewłaściwą eksploatacją.
j) Zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej.
k) Zastosowanie w pojeździe akumulatora o pojemności i prądzie rozruchu niezgodnym z zaleceniami producenta.

3. Pojawienie się usterki w akumulatorze.

O ile w okresie gwarancyjnym pojawi się wada akumulatora, kupujący winien zgłosić się do punktu sprzedaży, zapewniającego najszybsze rozpatrzenie reklamacji, z akumulatorem w stanie takim, w jakim ujawniła się wada i z wypełnioną Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu reklamowanego akumulatora na swój koszt, bez względu na miejsce ujawnienia się wady. Po stwierdzeniu zasadności zapewnia się wymianę akumulatora na nowy lub zwrot gotówki.

4. Pozostałe warunki.

a) Napięcie ładowania przy włączonych odbiornikach energii (dmuchawa, światła, radio, etc.) w pojeździe powinno zawierać się w granicach 14,1-14,6V.
b) Celem wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się okresową kontrolę instalacji elektrycznej pojazdu (patrz Karta Eksploatacji Akumulatora) – o ile możliwe w siedzibie Dystrybutora.
c) Akumulatory suchoładowane w białych obudowach winny być napełniane w autoryzowanych stacjach serwisu akumulatorów.
d) Producent nie ma obowiązku udostępnić akumulatora zastępczego na czas rozpatrzenia reklamacji.
e) Akumulator oddany do reklamacji musi być naładowany.

Banner

1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.

2. Okres gwarancji wynosi:

a) 24 miesiące dla akumulatorów przeznaczonych do samochodów osobowych.
b) 12 miesięcy dla akumulatorów przeznaczonych do samochodów dostawczych, ciężarowych, taksówek i motocykli oraz dla akumulatorów stosowanych do wszystkich innych pojazdów i urządzeń, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora (praca cykliczna), licząc od daty zakupu akumulatora
c) 12 miesięcy dla akumulatorów trakcyjnych i stacjonarnych

3. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancyjnym, wady akumulatora reklamację należy zgłosić do punktu sprzedaży nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej ujawnienia

4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu oraz reklamowany akumulator

5. Podczas składania reklamacji akumulator powinien być czysty i naładowany. Na czas rozpatrywania reklamacji firma nie ma obowiązku wydania akumulatora zastępczego

6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni

a) w przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji akumulatora rozruchowego, zapewnia się wymianę akumulatora na nowy
b) w przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji akumulatorów innych niż rozruchowe, zapewnia się naprawę lub wymianę na nowy

7. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę

a) wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne akumulatora oraz wywołane nimi wady
b) samowolne naprawy, przeróbki oraz niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora
c) uszkodzenie akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną (zasiarczenie ogniw akumulatora lub przeładowanie)
d) nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji dotyczących uruchomienia, przechowywania, eksploatacji i konserwacji akumulatora
e) niezgodna z instrukcją gęstość, poziom i czystość elektrolitu
f) przeładowanie, na skutek którego następuje spływ masy czynnej z płyt dodatnich (objawy: brunatny elektrolit oraz brunatne powierzchnie korków wentylacyjnych
g) zastosowanie w akumulatorze środków aktywujących
h) zastosowanie akumulatora niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta
i) zużycie płyt (opad masy czynnej) w wyniku nadmiernej eksploatacji akumulatora
j) nie podlega reklamacji akumulator, którego powodem niesprawności jest rozładowanie

8. Gwarancja na sprzedany akumulator nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach szczególnych, nie objętych warunkami gwarancji, obowiązują przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. nr 141, poz. 1176 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) jak również przepisy art. 577-581 Kodeksu Cywilnego